Fundusz alimentacyjny – wszystko co powinnaś wiedzieć

28 stycznia 2020, dodał: Redakcja
Artykuł zewnętrzny

42-363889701_c1_w555

Samotnie wychowujesz dziecko i twój życiowy partner przestał płacić alimenty? Sprawdź czy przysługują ci one z funduszu alimentacyjnego. Komu przysługuje świadczenie? Jaki dochód do niego uprawnia? Jaka będzie wysokość wypłacanego świadczenia? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? Gdzie należy złożyć wniosek? Jaki jest termin składania wniosków?

Warunki przyznawania świadczenia.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich 2 miesięcy. Przysługują one w trzech sytuacjach:
– osobom do ukończenia 18 roku życia.
– jeśli uczy się w szkole, również w szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia.
– w przypadku zaświadczenia o niepełnosprawności w znacznym stopniu – dożywotnio.

Tłumacząc pokrótce: jeśli osoba samotnie wychowująca dziecko w drodze sądowej uzyskała alimenty od swojego partnera, ojca lub matki dziecka, lecz owy partner zobowiązany przez sąd do płacenia świadczeń  zaginął, wyjechał, bądź też jest  lecz najprościej w świecie nie płaci alimentów, taka osoba ma możliwość skorzystania z funduszu alimentacyjnego. Musi jednak spełniać pewne kryterium.

Najważniejszym kryterium jest dochód rodziny, który nie może przekraczać 900 zł netto na jednego członka. Czyli na przykład. Pani Anna samotnie wychowuje dwójkę dzieci, zarabia 2700 zł brutto. Ma możliwość uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości do 500 zł, ponieważ dochód na jednego członka rodziny nie będzie liczony z owej kwoty, lecz z kwoty którą pani Anna zarabia na rękę – czyli kwoty netto. Do dochodu rodziny wlicza się zarobki rodzica, ale także inne przychody, takie jak: zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, emerytura, renta itp. Do obliczeń przyjmuje się dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres wypłacania świadczeń z funduszu. Czyli chcąc uzyskać alimenty na okres 2021/22 będziemy musieli podać nasze dochody z roku 2020.

Istnieją również jeszcze dwa bardzo ważne pojęcia dla osób chcących uzyskać alimenty z funduszu. Dochód uzyskany i Dochód utracony. Ponieważ pomiędzy momentem starania się przez nas o alimenty a rokiem z którego nasze dochody będą obliczane mija dużo czasu, (bo pamiętajmy, że podajemy dochody z poprzedniego roku), bardzo wiele może ulec zmianie. Dlatego też powstały owe kryteria.

pocketmoney3107

Dochód uzyskany.
Są to wszelkie przychody które dodatkowo zaczęliśmy otrzymywać w nowym roku kalendarzowym który wychodzi poza rok z którego podajemy nasze przychody składając wniosek. Czyli jeśli składamy wniosek o alimenty w roku 2021 i podajemy nasze przychody z ubiegłego roku, a w styczniu 2021 roku dostaliśmy nową pracę, wyliczenie naszych dochodów na osobę będzie powiększone o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Dochód utracony.
jest przeciwnością dochodu uzyskanego. Jeśli utrata dochodu nastąpiła w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając dochód, nie uwzględnia się kwoty dochodu, który następnie został utracony. Czyli składając wniosek w roku 2021 i podając nasze dochody z roku 2020, straciliśmy pracę w roku 2021, te zarobki z ubiegłego roku nie będą wcale brane pod uwagę przy wyliczaniu dochodu na osobę.

Kwota świadczeń.
Alimenty z Funduszu wynoszą tyle, ile dziecko miało dostawać od rodzica na podstawie wyroku sądu, nie więcej jednak niż 500 zł. Oznacza to, że jeżeli sąd przyznał nam po 300zł alimentów na dziecko od rodzica i ten nie płaci owych alimentów, właśnie tyle dostaniemy od funduszu alimentacyjnego. Jeśli przyznał 700 zł, to dostaniemy 500 zł, bo to maksymalna możliwa do uzyskania kwota. Minimalna kwota, jaką możemy otrzymać w systemie „złotówka za złotówkę” to 100 zł.

Termin i miejsce składania wniosków.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać wyłącznie w siedzibie najbliższego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dokumenty jakie trzeba dostarczyć.
Na początek musimy złożyć wniosek, który możemy uzyskać w miejskim ośrodku pomocy społecznej, bądź też pobrać z Internetu. Do tego wniosku dołączyć musimy:
– zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość dochodu rodziny. Zależnie od tego które z poniższych nas dotyczy w tym odpowiednio:
– zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.
– oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
– oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, (np. alimenty, stypendia, dochód z gosp. rolnego);
– zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
– umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie – umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
– umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
– oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
– zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
– dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
– dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny;
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych;
– dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (np. dowód osobisty, odpis aktu urodzenia),
– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeśli takowe jest)
– kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację
– odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
– orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
– zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
– zaświadczenie właściwej jednostki Policji, a w przypadku cudzoziemców – właściwej instytucji, o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia w przypadku gdy małżonek rodzica osoby, na którą jest składany wniosek, zaginął.

( Źródło: http://www.mops.tczew.pl/fundusz/jakie-dokumenty)
Przygotował: Jakub Kudzia

Zobacz również:

  1. Czym zaskoczy Cię macierzyństwo i niemowlę

  2. Adopcja komórek jajowych – szansa na macierzyństwo

  3. Macierzyństwo 21. wieku

  4. Prawdziwa historia: trudne macierzyństwo

  5. Strefa MamyMożesz śledzić wszystkie odpowiedzi do tego wpisu poprzez kanał .

Dodaj komentarz


FORUM - bieżące dyskusje

Szukam ludzi 35-40, którym chce się…
Z miłą chęcią bym się wybrała i wyruszyła z domu na jakieś spotkanie towarzyskie,...
jaki efekt na lato
Jakie paznokcie będą modne w 2024 roku? Zarówno pastele i neony to fantastyczna...
szkoła rodzenia
W szkole rodzenia poznacie właściwie wszystko, co powinniście wiedzieć na temat opieki nad...
Suche szampony
Tradycyjny szampon do włosów w swoim składzie zawiera naturalne substancje pielęgnujące włosy oraz skórę...