naglowek Specjaliści


Zadaj pytanie specjaliście

Wybierz specjalistę*:
Twój adres e-mail*:
Temat wiadomości*: 
Treść pytania*:
 
Andrzej Piotrowski
Andrzej Piotrowski jako specjalista podolog wsp?prac? z Satin SGK rozpocz?? w 2011 roku. Od 2010 roku jest instruktorem i wyk?adowc? Indywidualnego Kursu Podologicznego w Satin. Jest rwnie? certyfikowanym instruktorem klamer ortonyksyjnych Ora. Swoj? wiedz? i umiej?tno?ci zdobywa? m.in. podczas indywidualnej praktyki podologicznej w Britte Rathenowe (Niemcy). Jako instruktor i wyk?adowca na kursie obejmuj?cym zagadnienia ortonyksji wraz z problemami wrastaj?cych i wkr?caj?cych si? paznokci oraz wyk?adowca kongresowy w dziedzinie patologii ch?tnie dzieli si? swoim do?wiadczeniem z innymi
specjalistami. Jest rwnie? autorem wielu specjalistycznych artyku?w z zakresu podologii. Andrzej Piotrowski jest absolwentem i stypendyst? Warszawskiej Akademii Medycznej. Uko?czy? tak?e studia podyplomowe na Wydziale Podologii w Wy?szej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Piel?gnacji Zdrowia w Warszawie.Przebyte kursy i szkolenia: szkolenie u producenta materia?w s?u??cych odci??eniom i amortyzacji Cuxson Gerrard w Oldbury UK, szkolenie w klinice podologicznej u Thorstena Siebta (Niemcy) z zakresu podologii oglnej ze szczeglnym uwzgl?dnieniem Biologicznej piel?gnacji stp z zastosowaniem produktw Remmeles Propolis, szkolenie z mo?liwo?ci korekcji wad postawy za pomoc? indywidualnie dobieranych wk?adek ortopedycznych Vasili Medical.
dr Justyna Leszczy?ska
Lekarz stomatolog. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Bia?ymstoku. Interesuje j? endodoncja mikroskopowa, protetyka, stomatologia estetyczna oraz chirurgia stomatologiczna. Stomatologia to jej pasja, dlatego stale poszerza swoj? wiedz? uczestnicz?c w licznych kursach i szkoleniach. W roku 2013 rozpocz??a cykl kursw dotycz?cych deprogramacji zgryzu, dzi?ki czemu w sposb globalny jest w stanie pomc pacjentom z takimi problemami jak zgrzytanie z?bw, silne zu?ycie z?bw, przeskakiwanie ?uchwy, niepowodzenia ortodontyczne, bl stawu skroniowo-?uchwowego i g?owy (mylony z migrenowym). Ceni dobry kontakt z pacjentami, a ich u?miech i zadowolenie s? dla niej najwi?ksz? nagrod?. Wolne chwile wype?nia rekreacyjn? jazd? na rolkach, ?eglarstwem ?rdl?dowym oraz interesuj?c? ksi??k? i filmem.

Bi?uteria naz?bna, modny gad?et nie tylko na lato!

Ma?gorzata ?arnowska
Pierwsza w Polsce fizjoterapeutka specjalizuj?ca si? w terapeutycznej koncepcji usprawniania ruchowego CANTIENICA - Metoda Kszta?towania Cia?a i Postawy, z powodzeniem stosuje trening mi??ni dna miednicy wg metody Benity Cantieni w profilaktyce i terapii zarwno urologiczno-ginekologicznej, jak i dolegliwo?ci uk?adu mi??niowo-kostnego, posiada wieloletnie do?wiadczenie zdobyte w Niemczech i Szwajcarii. W Polsce propaguje ?wiczenia wg metody CANTIENICA. Prowadzi zaj?cia w Krakowie, Warszawie i we Wroc?awiu. www.cantienica-instruktor.com
Anna Wydra
mgr kosmetolog z dyplomem ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach, wiza?ystka, ekspert drogerii internetowej ciao.pl i sklepu z
kosmetykami dla m??czyzn www.menspace.pl. Ch?tnie doradzi jak piel?gnowa?
zdrow? skr? i jak radzi? sobie z wszelkimi problemami natury kosmetycznej.
Lekarz psychiatra S?awomir Wolniak

Lekarz psychiatra, dyrektor i ordynator Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzale?nie? Wolmed. Od kilkunastu lat wsplnie z ?on?, Joann? Wysogl?d-Wolniak, prowadzi praktyk? lekarsk? w dziedzinie psychiatrii i terapii uzale?nie?.

Autor licznych publikacji popularno-naukowych, spo?ecznik, organizator bezp?atnych konsultacji dla osb zagro?onych patologi?, wykluczeniem spo?ecznym i zaburzeniami psychicznymi, animator ruchu AA. G?wny organizator i sponsor Oglnopolskich Konferencji Naukowych z zakresu psychiatrii, psychologii i psychoterapii w Be?chatowie i w klinice Wolmed.


Od wielu lat pracuje tak?e jako bieg?y s?dowy w zakresie uzale?nie? i psychiatrii. Stale poszerza swoj? wiedz? i do?wiadczenie. Uko?czy? studia MBA dla kadr medycznych i przygotowuje prac? doktorsk? na Uniwersytecie Medycznym w ?odzi.


Strona bloga Harmonia cia?a i umys?u: http://swolniak.blogspot.com
Lekarz stomatolog Micha? Korzan
Lekarz stomatolog. Odk?d w 2004 roku zdoby? dyplom nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez praktyk? zawodow? oraz szkolenia i kursy. Prawie cztery lata pracowa? na kontrakcie w klinice dentystycznej w Szwecji. Pobyt ten zaowocowa? bogatym do?wiadczeniem i sprecyzowaniem zainteresowa? w zakresie stomatologii do endodoncji, protetyki, chirurgii i stomatologii estetycznej. Poza prac? czas wype?nia mu rodzina i hobby - w?asnor?cznie tworzone rze?by w drewnie i obrazy.

Licwki porcelanowe Warszawa: na czym polega zabieg, ile kosztuje?

Lekarz stomatolog Sebastian ?api?ski

Ekspert w dziedzinie implantologii oraz endodoncji mikroskopowej. W?a?ciciel nowoczesnej Kliniki Dentystycznej NOVA ESTETICA (Warszawa Ursus).

Dyplom uko?czenia Akademii Medycznej w Warszawie uzyska? w 1998 roku. Od tej pory nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez liczne krajowe i zagraniczne szkolenia oraz kursy. Kilka najwa?niejszych:

  • Implanty: idea-sztuka-praktyka. Innowacje w praktyce klinicznej.
  • Wszczepienie implantw dwucz??ciowych i jednocz??ciowych, wykonanie
    natychmiastowych uzupe?nie? tymczasowych.
  • Mi?dzynarodowa konferencja Quintesencja implanty.
  • Od Mikro do Makrochirurgii w stomatologii.
  • Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szcz?kowo-Twarzowej.
  • Bloki kostne, podnoszenie zatoki, techniki augmentacji.
  • Zabiegi sterowanej regeneracji ko?ci podnoszenia dna zatoki szcz?kowej.

W swojej klinice zatrudnia do?wiadczonych specjalistw z zakresu ka?dej dziedziny stomatologii. Jako pierwszy na terenie warszawskiego Ursusa wprowadzi? gaz rozweselaj?cy jako wspomaganie znieczulenia.
Prywatnie - szcz??liwy m?? i ojciec uroczego syna. Nieliczne wolne chwile po?wi?ca w?a?nie rodzinie albo swojej pasji - m?skim wypadom motocyklowym.

Lek.med. Joanna Kuschill-Dziurda - specjalista chorb wewn?trznych.
Lekarz w MEDestetis Instytut Medycyny Estetycznej w Krakowie.

Tytu? lekarza uzyska?a na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiello?skiego w Krakowie. Jeszcze w czasie studiw medycznych i sta?u
podyplomowego zosta?a z ocen? celuj?c? dyplomowan? kosmetyczk?. W latach
2003-2010 pracowa?a w II Katedrze Chorb Wewn?trznych Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie.

Przeby?a szereg kursw i szkole? z dziedziny medycyny estetycznej i
anti-aging w kraju i za granic?, co pozwala jej wprawnie stosowa? techniki
upi?kszania twarzy i cia?a (odbudowa objeto?ci twarzy przy u?yciu kwasu
polimlekowego (Sculptra) i hydroksyapatytu wapnia (Radiesse), iniekcje
toksyny botulinowej (Botox, Azzalure) w leczeniu zmarszczek mimicznych i
nadpotliwo?ci, wype?niacze z kwasu hialuronowego (likwidacja zmarszczek,
bruzd, wype?nianie ust i policzkw), mezoterapia, lipoliza, skleroterapia,
peelingi medyczne i wiele innych. Celem doskonalenia umiej?tno?ci w?rd
najlepszych przeby?a w roku 2007 szkolenie u Dr Elisabeth Dancey w Klinice w
Londynie.
Posiadanie specjalizacji z zakresu chorb wewn?trznych pozwala jej na
niezwykle holistyczne podej?cie do ka?dego pacjenta, uwzgl?dniaj?ce
szczeglnie silnie wp?yw przeprowadzanych zabiegw na oglne zdrowie
pacjenta.

Jest autorem publikacji i doniesie? naukowych oraz cz?onkiem towarzystw
naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging,
World Society Interdisciplinary AntiAging Medicine (WOSIAM) i Towarzystwa
Internistw Polskich. Jest ekspertem i konsultantem akcji "Porozmawiajmy o
Zdrowiu".
W roku 2009 otworzy?a przewd doktorski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Jagiello?skiego.
Dr Artur Broma
specjalista chirurgii plastycznej

Specjalizacja I - chirurgia oglna - I Klinika Chirurgii Oglnej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie

Specjalizacja II - chirurgia plastyczna - Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparze? Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie

Krajowe i zagraniczne kursy oraz szkolenia - chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna, chirurgia rekonstrukcyjna i oparzeniowa

Cz?onek takich stowarzysze? jak:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
?wiatowe Towarzystwo Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
Polskie Towarzystwo Leczenia Oparze?
Europejskie Towarzystwo Leczenia Oparze?

Autor i wsp?autor publikacji z zakresu chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i oparzeniowej
Aleksandra Banaszkiewicz-Filipiak
Aleksandra Banaszkiewicz-Filipiak - w?a?cicielka Centrum Dietetycznego
Ventis, dyplomowany dietetyk medyczny, psychodietetyk, expert ?ywieniowy
firm zwi?zanych z promocj? zdrowia i aktywnego trybu ?ycia.

Jestem w?a?cicielk? Centrum Dietetycznego Ventis,dyplomowanym dietetykiem,
expertem ?ywieniowym firm zwi?zanych z promocj? zdrowia i aktywnego trybu
?ycia.
Z dietetyk? zwiaza?am si? kilkana?cie lat temu podejmuj?c wsp?prac? z
lekarzami wszystkich specjalno?ci w jedynej rodzinnej przychodni- Diagnoza
A.C. Banaszkiewicz.
Z pocz?tkiem 2008 r za?o?y?am Centrum Dietetyczne Ventis. Od tej pory
systematycznie rozwijam firm? dbaj?c o to, by wszyscy pracownicy i
wsp?pracownicy oferowali naszym Klientom najwy?sz? na rynku jako?c us?ug.
Specjalizuj? si? w odchudzaniu oraz leczeniu dietetycznym pacjentw z
zaawansowanymi problemami chorobowymi przewodu pokarmowego oraz uk?adu
sercowo-naczyniowego. Osi?gam wy?mienite wyniki w pracy z pacjentem z
chorob? nowotworow? ( programy autorskie ). Sporo uwagi po?wi?cam parom
chc?cym mie? dziecko, kobietom w trakcie cia?y i mamom karmi?cym.

Ceni? profesjonalizm, s?owno?? i elastyczno??. Lubi? ludzi z inicjatyw? oraz
tych, ktrzy tak jak ja pracuj? z pasj? i czerpi? z swojej pracy
przyjemno??.
Prywatnie jestem mam? 12 latki. Mam dwa jamniki, ktre uwielbiaj? chodzenie
po grach w . plecaku. Moim najwi?kszym marzeniem jest zdobycie dachu
Afryki - Kilimand?aro.
lek. med. Bo?ena Bierzniewska
Specjalista dermatolog

Jest absolwentk? Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada tytu? specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Jest cz?onkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Uczestniczy w szkoleniach i zjazdach polskich i zagranicznych towarzystw dermatologicznych i dermatologii estetycznej. Posiada wieloletni? praktyk? zarwno w lecznictwie szpitalnym, jak i w otwartym. Od dziesi?ciu lat jest zwi?zana z prywatn? klinik? dermatologii oglnej i estetycznej Dermedica w Warszawie. Zajmuje si? leczeniem przewlek?ych chorb skry, dermatoskopi? znamion barwnikowych, diagnostyk? alergii skrnych. Wykonuje zabiegi z zakresu dermatochirurgii. Jej szczeglnym zainteresowaniem jest medycyna anty-aging, problemy spowalniania zmian zachodz?cych w skrze wraz z up?ywem czasu. Posiada certyfikaty uko?czenia r?nych kursw z zakresu dermatologii estetycznej. Jest autork? wielu publikacji i artyku?w zarwno w pismach medycznych jak i prasie oglnej. Prowadzi?a wyk?ady w Centrum Medycznego Kszta?cenia Podyplomowego. Od 2010 roku wsp?pracuje z firm? Eveline Cosmetics jako ekspert w zakresie dermatologii.
mgr in?. Anna Kacperska
Specjalista ds. ?ywienia cz?owieka, dietetyk. Poradnia Dietetyczna przy Wasz Sklep Zdrowa Tradycyjna i Ekologiczna ?ywno??.

Absolwentka Wydzia?u Nauk o ?ywieniu Cz?owieka i Konsumpcji Szko?y G?wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Temat swojej pracy in?ynierskiej po?wi?ci?a znaczeniu magnezu w organizmie oraz w ?ywieniu cz?owieka. Badania do pracy magisterskiej dotyczy?y z kolei wp?ywu diety opartej o produkty o niskim indeksie glikemicznym na efekty redukcji masy cia?a u kobiet z nadwag? i oty?o?ci?. Do?wiadczenie zawodowe zdoby?a ju? w czasie studiw poprzez prac? w Poradni Dietetycznej SGGW. Odby?a tak?e sta? w Centrum Zdrowia Dziecka w Mi?dzylesiu na Oddziale Pediatrii i ?ywienia, jak rwnie? praktyk? w jednej z warszawskich poradni dietetycznych.

Bra?a udzia? w Programie Wiem, co jem, w ktrym przeprowadza?a zaj?cia edukacyjne dla dzieci i m?odzie?y dotycz?ce racjonalnego ?ywienia.

Aktywnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach z zakresu ?ywienia cz?owieka i dietetyki organizowanych m.in. przez Instytut Medycyny ?ywienia i SGGW.

Autor wielu artyku?w dotycz?cych zdrowego od?ywiania na portalach internetowych po?wi?conych zdrowiu i urodzie.

Email: [email protected]
mgr Justyna Marsza?kowska
dietetyk medyczny, specjalista ds. zdrowia publicznego, doktorantka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Wsp?w?a?cicielka Centrum Dietetycznego ProLinea oferuj?cego szkolenia, warsztaty oraz porady indywidualne z zakresu zdrowego od?ywiania.

Do?wiadczenie w prowadzeniu wyk?adw i szkole? zdobywa jako wyk?adowca akademicki. Bra?a udzia? w szkoleniach trenerw sportowych Polskiego Zwi?zku Fitness & Wellness. W roli eksperta wyst?pi?a na konferencji prasowej Procter&Gamble oraz szkoleniu w firmie Arla Foods.

Wsp?pracuje z Komitetem Obrony Praw Dziecka.

Autorka licznych publikacji, zarwno w czasopismach popularno-naukowych jak i naukowych. Wsp?pracuje m.in. z pismami: Zdrowie, Zdrowie&Smak, Gluko.mag,Glamour, Poradnik naj, Medycyna dla Ciebie, Teraz Zdrowie, Manager Aptek, Good Life Poland i in.

Ma na koncie liczne wyst?pienia eksperckie zarwno w radiu jak i telewizji (radio Kolor, BIS, Euro, Wawa, Radio Z?ote Przeboje i in. telewizja TVN, TVN Style, Polsat, Telewizja Puls oraz programy ?niadaniowe jak: Dzie? Dobry TVN, Kawa czy Herbata, Pytanie na ?niadanie).

Zawodowo odchudza, leczy diet? i pomaga wybra? najlepsze rozwi?zania kulinarne, perfekcjonistka - zadowala j? tylko to co najlepsze.

ZADAJ PYTANIE NA FORUM
dr n. med. Aleksandra Czernecka-Mici?ska
Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej, specjalista laseroterapii. Nale?y do sekcji Medycyny Estetycznej PTL i WOSAAM - Mi?dzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Anti Aging. Specjalizuje si? w nowoczesnych zabiegach laserowych typu FRAXEL i TITAN. Oprcz zabiegw, pacjentki Centrum Kosmetyczno-Dermatologicznego DER-MED Katowice, otrzymuj? porady dotycz?ce piel?gnacji skry, prawid?owego od?ywiania i zdrowego trybu ?ycia. W celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, uczestniczy w licznych konferencjach i kursach z zakresu medycyny estetycznej.
Jadwiga Macherzy?ska
Kosmetyczka i dyplomowana linergistka. Z Centrum DER-MED zwi?zana od 2000 roku. Pasjonatka makija?u permanentnego oraz specjalistka w tej dziedzinie. Wykonuje rwnie? zabiegi depilacji laserowej.
Monika Grka
Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Jagiello?skiego. W Centrum DER-MED Krakw zajmuje si? zabiegami modeluj?cymi sylwetk? - Endermologie oraz Ultracontour (nieinwazyjne usuwanie tkanki t?uszczowej).
Sylwia K?dzielawa
Kosmetolog, specjalistka turystyki uzdrowiskowej i odnowy biologicznej, wyk?adowca i instruktor praktycznej nauki zawodu w policealnej szkole kosmetycznej. Propaguje synergiczne ??czenie zabiegw medycyny estetycznej z zabiegami kosmetycznymi. W Centrum DER-MED Krakw zajmuje si? piel?gnacj? twarzy i depilacj? laserow?. Pasjonatka psychodermatologii
Katarzyna K?sek
Dyplomowana kosmetyczka z wieloletnim sta?em pracy. Od 4 lat pracuje w Centrum DER-MED Krakw. Jej specjalno?ci? jest depilacja laserowa. Pasjonatka kosmetyki leczniczej i piel?gnacyjnej. Ceni sobie umiej?tne ??czenie kosmetyki tradycyjnej z wykorzystaniem nowoczesnego sprz?tu.
El?bieta Komnacka
Fizjoterapeutka, absolwentka Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Grze. W Centrum DER-MED Wroc?aw specjalizuje si? w masa?ach oraz zabiegami modeluj?cych sylwetk? Endermologie oraz Ultracontour. W wolnej chwili uprawia turystyk? grsk?.
Kamil Go??biewski - mgr in?. biotechnologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Doktorant na katedrze Farmacji Stosowanej GUM, obszar badawczy zwi?zany z przenikaniem substancji aktywnych przez skr?. Technolog w Laboratorium Badawczo-Wdro?eniowym Oceanic S.A.
Specjalista w zakresie:
Opracowywania, badania i wdra?ania form kosmetycznych, w szczeglno?ci w zakresie rozwoju innowacyjnych postaci kosmetyku.
Technologii produkcji oraz optymalizacji procesw technologicznych dotycz?cych wytwarzania kosmetykw.
Prawa Kosmetycznego europejskiego i polskiego
Audytor systemu zarz?dzania jako?ci? ISO 9001:2008
Osobisty Stylista Aneta Bochenek
Chcesz by? wyj?tkowa?
Twoja osobista stylistka pomo?e odnale?? Twj indywidualny styl!
W ofercie: analiza kolorystyczna, przegl?d szafy, eksponowanie atutw, kamufla? niedoskona?o?ci, dopasowanie dodatkw, renowacja i przerbki garderoby , doradztwo podczas zakupw"

Aneta Bochenek
0502-401-903
dr n.med. Justyna ?urek
Dr n.med. Justyna ?urek jest lekarzem z kilkunastoletnim sta?em pracy.
Uko?czy?a ?l?sk? Akademi? Medyczn? w Katowicach w 1995 r. Jako podstawow? specjalizacj? wybra?a choroby wewn?trzne. Jest to ga??? medycyny daj?ca szerok? wiedz? na temat organizmu cz?owieka, procesw i przemian w nim zachodz?cych. Aby realizowa? swoje zainteresowania przyst?pi?a do Sekcji Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Dr Agnieszka Bli?anowska
*Dr Agnieszka Bli?anowska* to pomys?odawczyni i za?o?ycielka Centrum Dermatologii i Medycyny Estetycznej WellDerm we Wroc?awiu. Uko?czy?a Akademi? Medyczn? we Wroc?awiu ze specjalizacj? z dermatologii.
Problemami dermatologii estetycznej zajmuje si? od 1999 roku. Cz?onkini Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Specjalizuje si? w zaawansowanych technikach odm?adzania skry, nowoczesnej terapii tr?dziku i leczeniu ?ysienia. Jest finalistk? konkursu /Sukces pisany szmink? Bizneswoman Roku 2008./ *www.wellderm.pl*
Karolina Klimczuk (Maisa-Shahd) - tancerka
Instruktor ta?ca, cz?onek International Dance Council CID Unesco. Swoje umiej?tno?ci doskonali?a pod okiem wielu wybitnych instruktorw w Kairze w ISOC, na festiwalach Nile Group, a tak?e ko?cz?c certyfikowany kurs z Nuryyia.
mgr Dorota Smoczy?ska-Fizjoterapeuta,Szkoleniowiec DermeMed
Specjalista ds. IPL i laserw oraz Szkoleniowiec w Instytucie DermaMed we Wroc?awiu. Absolwentka Wydzia?u Fizjoterapii wroc?awskiej AWF. Specjalizuje si? w dwch podstawowych kierunkach terapii: (1) wykorzystaniu laserw i IPL w leczeniu objaww fotostarzenia, usuwaniu zmian naczyniowych, przebarwie? skry oraz epilacji (2) terapii cellulitu z u?yciem technologii ELS urz?dzenia VelaSmoothTM i klasycznych metod fizjo- i fizykoterapii.
Krystyna Lubelska - specjalista dermatolog
Jest w?a?cicielem Gabinetu Dermatologii Estetycznej i Laserowej SkinLaserStudio w Katowicach, ktry samodzielnie prowadzi w ramach Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej. Od 15 lat wykonuje zabiegi w zakresie dermatologii estetycznej i laserowej. Specjalista Chorb Skry
ul. Mickiewicza 14 40-092 Katowice tel. 32 25-99 -349
dr Krzysztof Ziemlewski - Medycyna Estetyczna
Uko?czy? Wydzia? Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej. Jest absolwentem Podyplomowej Szko?y Medycyny Estetycznej w Warszawie. Cz?onek Sekcji Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, UIME (Union Internationale de Medicine Esthetique - Mi?dzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej). ?d?, Ul. Piotrkowska 220 m.8 tel. (042) 661 85 60
dr n. med.Witold Owczarek - specjalista dermatolog
Nasz pierwszy salon istnieje od 1999r.Zadowolenie klientw z proponowanych przez nas us?ug i ich efektw przyczyni?o si? do otwarcia w 2003r. drugiego salonu na obrze?ach Warszawy. Wykonujemy zabiegi z zakresu laseroterapii, medycyny estetycznej, zabiegi piel?gnacyjne twarzy i cia?a. Centrum Laseroterapii Elite ul Pereca 2 tel (22) 652-34-62,(22 ) 654-01-14 ul w?wozowa 8 lok 7 b,(22) 894-83-84
lek. med Bo?ena ?elewska
lek. med Bo?ena ?elewska, przyjmuje w Gabinecie ESTIMED w Warszawie, tel 0 515 189 343
Centrum Miedzeszyn (I pi?tro) ul. Patriotw 110
dr n. med. Marek Molski
# Absolwent Akademii Medycznej w Bia?ymstoku.
# Specjalizacja z chirurgii plastycznej w 1988 r. pod kierunkiem prof. dr hab. med. Micha?a Kraussa
# Cz?onek Polskiego Towarzystwa Chirurgii R?ki.
# Od 2002 r. cz?onek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Chirurgia Narz?dw Ruchu i Ortopedia Polska.
# Za dzia?alno?? dydaktyczn? na stanowisku adiunkta Kliniki Chirurgii Plastycznej CMKP w 2004 r. otrzyma? Medal Komisji Edukacji Narodowej.
# W Centrum Chirurgii Plastycznej w Warszawie pracuje od 1998 r.
mgr Marlena Rutowicz-Doradca Klienta, Fizjoterapeuta
Doradca Klienta w Instytucie DermaMed we Wroc?awiu. Absolwentka Wydzia?u Fizjoterapii wroc?awskiej AWF. Specjalizuje si? w stawianiu pierwszej diagnozy estetycznej, w wyniku ktrej pacjent jest kierowany do lekarza, fizjoterapeuty, dietetyka czy kosmetyczki na specjalistyczny program odm?adzaj?cy, upi?kszaj?cy, odchudzaj?cy. Zajmuje si? rwnie? doradztwem w doborze kosmetykw.

Instytut DermaMed ul.Tragutta 144 u/1 Wroc?aw
Ewa ?lusarska - technik us?ug kosmetycznych
Wykonuje zabiegi piel?gnacyjne twarzy i cia?a w salonie Eden Day SPA
ul. Zawiszy 14 lok. 6 w Warszawie, tel.22 403 22 51 tel. kom. +48 500 117 677
dr Jerzy Ch?ci?ski - chirurg plastyk
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej , przyjmuje w Klinice w Warszawie, ulica Kazimierzowa 43,
tel. 22 848 71 15
Izabela Szymczak (Specjalista trycholog, W?a?cicielka Kliniki W?osw Hair LAB)
W Klinice W?osw Hair LAB w Warszawie, w oparciu o najnowsze ?wiatowe technologie, proponowane s? najnowocze?niejsze metody niechirurgicznego uzupe?niania w?osw dla osb cierpi?cych z powodu wypadania w?osw, a tak?e osb pragn?cych poprawi? swj wygl?d.
tel. 22 648 50 90
Ada J.
Profesjonalna stylistka i fryzjerka z 6 letniem do?wiadczeniem i certyfikowan? wiedz? instytutw szkoleniowych l'oreal Professionnel i Kerastase Paris oraz praktyk? technik stosowanych Jean Louis David.
dr Maria Sowa-Molska
Absolwentka Akademii Medycznej we Wroc?awiu.
# Egzamin specjalizacyjny z chirurgii plastycznej z?o?y?a w 1979 roku.
# Od 1980 roku prowadzi indywidualn? praktyk? lekarsk? jako chirurg plastyk.
# Cz?onek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
# Cz?onek Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetyczne
Dr Eustachiusz Gadula
Absolwent Akademii Medycznej w Gda?sku.
Specjalista chirurgii i rehabilitacji z ponad 40-letnim do?wiadczeniem w metodach medycyny naturalnej ( m.in. akupunktury, elektrostymulacji, apiterapii, rehabilitacji oko?ooperacyjnej) , jeden z pionierw integracji w medycynie.
Barbara Zytka
Od 1996 do 2008 roku wsp?w?a?cicielka Studia i Szko?y Wiza?u CZTERY PORY ROKU w ?odzi.
Obecnie prowadzi swoje Studio Kreowania Wizerunku AlterStyl w ?odzi (
Jest ekspertem do spraw stylizacji, wiza?u i makija?u.
Prowadzi na terenie ca?ej Polski szkolenia dla firm dotycz?ce wizerunku. Specjalizuje si? w stylizacji r?nych grup zawodowych.

Autorka ksi??ki "B?d? pi?kna i m?dra, czyli kompas w meandrach stylu i urody" oraz wielu tekstw piosenek, artyku?w dotycz?cych pedagogiki i wizerunku. Tematyk? wiza?u i stylizacji prezentuje w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych. Jej hobby to w?drowanie, ?eglarstwo i narciarstwo.
dr n. farm. Marcin Mandryk
dr n. farm. Marcin Mandryk zajmuje si? niefarmakologicznym leczeniem oty?o?ci oraz dietami redukcyjnymi. Prowadzi seminaria, fakultety, szkolenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.