URODA I ZDROWIE

Porady ślubne – zdjęcia ślubne nie spełniają waszych oczekiwań?

11 lutego 2019, dodał: Redakcja

Ślub to ceremonia ważna, wyjątkowa i kojarząca się nam z pewnym wzniosłym wydarzeniem, które pragniemy zapamiętać na całe życie. Wspomnienia potrafią nas złapać w różnych nieoczekiwanych sytuacjach, wtedy z sentymentem wracamy do nagrań video czy ślubnych zdjęć, które przypominają nam te ulotnie chwile, ale też pozwalają na nowo rozbudzić w nas żar miłości.

Nie dziwi więc fakt, że Para Młoda przykłada tak dużą uwagę do wybrania dobrego fotografa, który obdarzy nas nie tylko wysokiej jakości fotkami, zgodnymi z obecnymi trendami, ale też kreatywnym podejściem do tematu spersonalizowanym do naszych potrzeb i indywidualnych preferencji. Poniżej podajmy przykład hipotetycznej sytuacji, która niestety zdarza się coraz częściej, porad prawnych udziela https://prawnikonline24.pl:

Stan faktyczny: Właśnie otrzymałam zdjęcia z mojego ślubu. Poprzez moje zainteresowanie grafiką komputerową mogę stwierdzić, że jakość zdjęć jest okropna. Obróbka, która została zastosowana jest szpecąca. Nie na wszystkich widać ten brzydki efekt na pierwszy rzut oka, ale gdy się je delikatnie powiększy to widać na nich dramat. Zdjęcia po prostu wyglądają źle. Ponadto na umowie było napisane że ilość zdjęć po obróbce autorskiej wynosi 50 a dostaliśmy wszystkie czyli 1000. Gdy zareklamowaliśmy je Panu, powiedział nam że to jest jego wizja artystyczna i że nie da nam oryginałów. Czy istnieje możliwość aby wyciągnąć tego konsekwencje ?

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Dz.U.2018.0.1191 t.j. – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Zgodnie z ustawą:

Art. 55. Usterki i wady prawne utworu

1. Jeżeli zamówiony utwór ma usterki, zamawiający może wyznaczyć twórcy odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia, chyba że usterki są wynikiem okoliczności, za które twórca nie ponosi odpowiedzialności. Twórca zachowuje w każdym razie prawo do otrzymanej części wynagrodzenia, nie wyższej niż 25 % wynagrodzenia umownego.

2. Jeżeli utwór ma wady prawne, zamawiający może od umowy odstąpić i żądać naprawienia poniesionej szkody.

3. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, wygasają z chwilą przyjęcia utworu.

4. Jeżeli zamawiający nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego przyjęciu, nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Strony mogą określić inny termin.

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: pr. aut.) jeżeli zamówiony utwór ma usterki, zamawiający może wyznaczyć twórcy odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia umówionego wynagrodzenia, chyba że usterki są wynikiem okoliczności, za które twórca nie ponosi odpowiedzialności. Twórca zachowuje w każdym razie prawo do otrzymanej części wynagrodzenia, nie wyższej niż 25% wynagrodzenia umownego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2005 r. (VI ACa 372/05) o usterce utworu można mówić wówczas, gdy nie spełnia on warunków określonych umową lub wynikających z przeznaczenia utworu, czy też z zapewnień autora. Należy jednak podkreślić, iż dokładne ustalenie czy utwór odpowiada umowie i swemu przeznaczeniu w praktyce nastręcza sporo problemów. Kryteria oceny w tej materii często bywają rozmyte i nieostre. Często jedynym sposobem na dowiedzenie swej racji przed sądem jest powołanie biegłego. Nie można jednak zarzucić utworowi wadliwości tylko dlatego że nie przypadł on do gustu zamawiającemu.

Wspomniany art. 55 ustawy omawia ważne z punktu widzenia kontrahentów aspekty prawne, a mianowicie wady fizyczne, czyli tzw. usterki utworu, wady prawne oraz moment przyjęcia utworu przez zamawiającego i związane z tym faktem konsekwencje prawne. Wady fizyczne rzeczy (utworu) rozumiane są jako różnice, jakie zaobserwować można w utworze wykonanym w porównaniu do utworu określonego umową. Dotyczyć mogą długości utworu, jego wielkości, czy formy oraz co najważniejsze – jakości.

Zasadnicza różnica w przypadku wad fizycznych na obszarze prawa autorskiego w porównaniu do przepisów ogólnych sprowadza siędo tego, iż zamawiający utwór nie może odstąpić od umowy od razu w razie stwierdzenia wad. Zamawiający zobowiązany jest najpierw do wezwania twórcy do usunięcia usterek w wyznaczonym terminie. Dopiero w razie bezskutecznego jego upływu, ma on prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ustalonego wynagrodzenia. Sam zamawiający pozostaje swoim wyborem związany.

Twórca uwalnia się od odpowiedzialności, gdy wykaże, iż usterki powstały w wyniku okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Ta zasadnicza odmienność w porównaniu z regulacjami k.c. dotyczącymi umowy o dzieło, czy rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży znajduje swe uzasadnienie w założeniu, że specyficzny charakter pracy twórczej nie jest całkowicie przewidywalny, a rezultat nie musi być pewnym. Odpowiedzialność twórcy za wady fizyczne kształtuje się na zasadzie winy.

Dodatkowo zamawiającemu przysługuje roszczenie odszkodowawcze, w przypadku szkody powstałej w wyniku wad utworu. Roszczenie to występuje równolegle obok odstąpienia od umowy oraz żądania obniżenia wynagrodzenia, nie wykluczając się wzajemnie. Ważnym jest, iż roszczenie to z chwilą przyjęcia utworu nie wygasa. Może być natomiast uchylone wolą stron albo zastąpione np. karą umowną.

Podsumowując stwierdzić należy, że odpowiedzialność w razie wykazania usterek (wad fizycznych), czy wad prawnych kształtowana może być postanowieniami umownymi. Strony mogą modyfikować zakres odpowiedzialności w drodze umowy, ograniczając ją, poszerzając, bądź całkowicie znosząc. W razie braku takich postanowień, art. 55 ustawy o prawie autorskim regulować będzie zakres odpowiedzialności pomiędzy twórcą a zamawiającym. Podobnie moment oraz warunki przyjęcia utworu. Z racji na istotne konsekwencje prawne czynności,  w celach dowodowych, zalecana jest forma pisemna. Gdy umowa zawarta była w formie pisemnej, odstąpienie od niej, powinno być dokonane w formie równorzędnej. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają z chwilą przyjęcia utworu przez zamawiającego. Są zatem ograniczone w czasie. Roszczenie odszkodowawcze równoległe do uprawnień z tytułu rękojmi nie wygasa z momentem przyjęcia utworu. Strony mogą jednak w drodze umowy określić odmiennie termin wygaśnięcia wspomnianego roszczenia oraz uprawnień.

W tym miejscu warto podkreślić, że wady utworu – w tym przypadku zdjęć, łatwo udowodnić np. wskazując na inne fotografie ślubne i ich jakość, rozdzielczość, sposób wykonania.

Jeżeli autor zdjęć nie zastosuje się do wezwań – nie wyda Państwu chociażby oryginałów, mają Państwo możliwość odstąpienia od umowy, zwrotu części poniesionych kosztów a także opcję wystąpienia z roszczeniami na drodze sądowej.

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Możesz śledzić wszystkie odpowiedzi do tego wpisu poprzez kanał .

Dodaj komentarz


FORUM - bieżące dyskusje

Wypożyczalnia sprzętu fitness
Ja mam swoje hantle domowe, matę do ćwiczeń i to w zasadzie tyle,...
Promocje na kosmetyki
W Rossmannie najczęściej widzę fajne promocje, właściwie do innych drogerii już nie chodzę.
TOŁPA, dermo face, Physio - warto k…
Tołpa fajna ,jeszcze nie trafiłam na nieudany kosmetyk u nich... Pozostałych nie znam.
styl gwiazd
Ja lubię styl J.Lo, Taki na luzie, a jednocześnie elegancki.