Te długi się nie przedawniają. Komornik może zapukać do twoich drzwi nawet za 40 lat

22 kwietnia 2024, dodał: Katarzyna Lewandowska

Przedawnienie roszczeń to pojęcie od dawna znane w polskim prawie. Dzięki niemu dłużnicy mogą uniknąć konieczności spłaty długu po upływie określonej liczby lat. Zazwyczaj jest to okres 6 lat od dnia powstania długu, a w przypadku roszczeń w związku z prowadzeniem firmy – 3 lata. Roszczenia z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło przedawniają się już po 2 latach. Termin przedawnienia przypada zwykle na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, o których wiele osób nie wie.

komornik

Należy zacząć od tego, że roszczenia dzielą się na majątkowe i niemajątkowe. Pamiętajmy, że przedawnieniu mogą ulec jedynie roszczenia majątkowe, czyli takie, których wartość można wycenić w konkretnej kwocie pieniężnej. Roszczenia niemajątkowe – czyli dotyczące naszych dóbr osobistych, np. oczekiwanie do drugiej osoby określonego zachowania lub czynności (złożenia oświadczenia, przeprosin, zadośćuczynienia itp.), nie przedawniają się.

Do roszczeń majątkowych, które nie ulegają przedawnieniu w pewnych przypadkach, należą m.in. roszczenia właścicieli rzeczy o zniesienie współwłasności rzeczy. Dotyczy to zwykle powiązań rodzinnych, np. gdy dwójka rodzeństwa dziedziczy jeden dom po rodzicach, a więc posiada w nim udziały w dwóch równych częściach. Wówczas strona wnosząca o zniesienie współwłasności domu zazwyczaj zostaje zobowiązana przez  sąd do spłaty drugiej strony w kwocie odpowiadającej wartości połowy domu.

Innym nieprzedawniającym się roszczeniem jest roszczenie windykacyjne, wynikające z prawa własności rzeczy. Oznacza ono, że właściciel do chodzi prawa do faktycznego władania rzeczą, do której ma prawo własności. Powiązane z nim jest inne roszczenie takiego właściciela – o zaprzestanie naruszeń, wynikające z prawa własności rzeczy.

Nie przedawniają się także roszczenia o naprawienie szkody zdrowotnej danej osoby, powstałej w wyniku napromieniowania jądrowego. Podstawą prawną do roszczeń z tego tytułu jest Prawo atomowe [Dz. U. 2001, Nr 3, poz. 18].

Należy jednak pamiętać, że nawet te roszczenia mogą ulec przedawnieniu, jeśli wierzyciel domaga się odzyskania należności na podstawie wystawionej przez siebie faktury VAT lub umowy z dłużnikiem.

Najprostszym sposobem na uniknięcie terminu przedawnienia jest odpowiednio wczesne rozpoczęcie oficjalnych działań windykacyjnych przez wierzycieli lub zgłoszenie sprawy do właściwego sądu. Częstą praktyką jest również sprzedaż długów, o której często dłużnik nie wie i otrzymane po latach pismo od nieznanej mu firmy lub od komornika może być dla niego dużym zaskoczeniem.

 

 Możesz śledzić wszystkie odpowiedzi do tego wpisu poprzez kanał .

Dodaj komentarz