URODA I ZDROWIE

Rozwód, a alimenty – co warto wiedzieć

25 lutego 2021, dodał: Redakcja

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa przez sąd, które następuje poprzez wydanie orzeczenia o odpowiedniej treści. Skutkiem orzeczenia rozwodu, jest nie tylko ustanie małżeństwa, ale również wiele innych zagadnień z nim związanych. Przedmiotem jurysdykcji sądowej poza bytem prawnym małżeństwa są kwestie związane z władzą rodzicielską nad wspólnym małoletnim dzieckiem lub dziećmi obojga rozwodzących się małżonków. Wyrok rozwodowy może dotyczyć także regulacji sposobu i kosztów utrzymania oraz wychowania, czyli świadczeń alimentacyjnych względem potomstwa. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym sąd orzekający rozwód może orzec, że jeden z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Wówczas druga strona uznana za niewinną ma prawo wystąpić z żądaniem przyznania jej alimentów. Co warto wiedzieć?

Kiedy sąd nakłada obowiązek alimentacyjny na małżonka, a kiedy na dziecko?

Bardzo często rozwód wiąże się ze znacznym pogorszeniem sytuacji finansowej małżonka niewinnego rozpadu małżeństwa. Wówczas sąd, na jego żądanie może orzec, że małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia ma obowiązek przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania jego usprawiedliwionych potrzeb, nawet jeżeli ten nie znalazł się w niedostatku. Przy ocenie, czy jednemu z rozwiedzionych małżonków przysługuje w stosunku do drugiego małżonka (rozwiedzionego) prawo żądania dostarczania mu środków utrzymania, miarodajne jest wyłącznie orzeczenie o winie zamieszczone w sentencji wyroku rozwodowego. Uprzywilejowanie małżonka niewinnego polega na tym, że może on żądać alimentów od małżonka winnego, chociażby nie znajdował się w niedostatku. Przyjęte uregulowanie nie daje wprawdzie małżonkowi niewinnemu prawa do równej stopy życiowej z małżonkiem zobowiązanym, lecz małżonek niewinny ma prawo do bardziej dostatniego poziomu życia niż tylko zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb. Pojęcie stopy życiowej stanowi element, który przy określeniu usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego trzeba także brać pod uwagę. Zasady przyznawania alimentów opierają się między innymi na porównaniu sytuacji materialnej niewinnego małżonka po rozwodzie oraz sytuacji, w jakiej znajdowałby się, gdyby małżeństwo nadal trwało. Małżonek niewinny, którego sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu, może ubiegać się o alimenty nawet po kilku latach od rozwodu.

Natomiast, do zasądzenia alimentów na małoletnie dziecko podstawą jest wystąpienie z takim roszczeniem jednego z rodziców, działającego jako jego przedstawiciel ustawowy. Po wpłynięciu pozwu do sądu, rozpoczyna się postępowanie, w wyniku którego alimenty mogą zostać zasądzone. Na ustalenie zakresu alimentacyjnego mają wpływ usprawiedliwione potrzeby dziecka, jego możliwości do samodzielnego utrzymywania się oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego rodzica. Co istotne, obowiązek alimentacyjny zazwyczaj nie wygasa w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, a trwa nadal wraz z tokiem edukacji. Aby dziecko mogło otrzymywać alimenty, musi więc dążyć w tym czasie do całkowitego usamodzielnienia się np. poprzez stałą edukację. Jeśli nie ma takich starań, sąd może uchylić obowiązek alimentacyjny w odrębnym postępowaniu.

Wysokość alimentów na dziecko

Świadczenie alimentacyjne powinno zaspokajać potrzeby dziecka oraz być adekwatne do możliwości zarobkowych rodzica płacącego alimenty na dziecko. Wysokość alimentów z czasem może ulec zmianie. Zazwyczaj spowodowane jest to wzrostem dziecka i tym samym zwiększeniem jego niezbędnych potrzeb. Rodzic wychowujący małoletnie dziecko lub dziecko pełnoletnie może w każdej chwili wystąpić do sądu z pozwem o zwiększenie przysługujących mu świadczeń alimentacyjnych. Również osoba zobowiązana do płacenia alimentów może zwrócić się do sądu o zmniejszenie wysokości ustalonych alimentów, jeśli przekraczają one możliwości zarobkowe i finansowe zobowiązanego. Określenie wysokości alimentów na dziecko może okazać się problematyczne wówczas, gdy zobowiązany jest osobą bezrobotną lub zatrudnioną nielegalnie i nie wykazuje się żadnymi dochodami. W takiej sytuacji, sąd bierze pod uwagę hipotetyczne możliwości zarobkowe zobowiązanego, które ten by osiągał, stosownie do swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

W jaki sposób obliczyć wysokość alimentów na dziecko?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje wprost wysokości alimentów. Ich kwota zależy od kilku czynników tj. usprawiedliwionych potrzeb dziecka, zapewniających mu normalne warunki życia i rozwoju, możliwości zarobkowych i majątkowymi rodzica płacącego alimenty, ale również zaangażowania danego rodzica w jego utrzymanie i wychowanie – brak zainteresowania i kontaktu z dzieckiem oznaczać może wyższą kwotę alimentów. Oceniając możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów, bierze się pod uwagę nie tylko faktyczny jego zarobek, ale także dochód, jaki mógłby uzyskać, gdyby wykorzystał wszystkie swoje możliwości związane z wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, wiekiem, stanem zdrowia i innymi umiejętnościami.

Ile czasu trwa obowiązek alimentacyjny wobec małżonka?

Podstawę orzeczenia alimentów po rozwodzie stanowi art. 60 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Może zdarzyć się, że obowiązek alimentacyjny w stosunku do małżonka będzie dożywotni. Ma to miejsce wtedy, gdy świadczenie otrzymuje małżonek niebędący wyłącznie winnym rozkładu pożycia. Co jednak istotne, jeżeli nastąpi zmiana sytuacji finansowej jednego albo obojga byłych małżonków, wówczas sąd może obniżyć zasądzone alimenty albo w drodze wyjątku zwolnić stronę z obowiązku ich płacenia. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa, natomiast, w przypadku orzeczenia rozwodu bez winy którejkolwiek ze stron, obowiązek alimentacyjny wygasa także z upływem lat 5 od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd na żądanie uprawnionego przedłuży wskazany pięcioletni termin. Istotnym jest również, że małżonek, którego sąd uznał wyłącznie winnym rozkładu pożycia nie może występować o alimenty dla siebie.

Alimenty – kiedy nie zostaną zasądzone?

Alimenty nie zostaną przyznane w kilku przypadkach. Szczególne przesłanki, pozwalające rodzicom na uchylenie się od świadczeń alimentacyjnych względem pełnoletniego dziecka, zostały określone w art. 133 § 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Jest to dopuszczalne, jeżeli świadczenia alimentacyjne połączone są z nadmiernym uszczerbkiem dla rodziców lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Regulacja ta nie wyłącza stosowania w innych sytuacjach art. 1441 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Nie jest wykluczone powołanie się przez rodziców na zasady współżycia społecznego, jeżeli pełnoletnie dziecko w sposób rażący narusza wzajemny obowiązek szacunku i wspierania się lub mieszkając u rodziców i będąc na ich utrzymaniu, odmawia im jakiejkolwiek pomocy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat obowiązku alimentacyjnego? Szukasz porady prawnej? Sprawdź: https://www.adwokat.skwarcz.pl/

Share and Enjoy !

0Shares
0 0


Możesz śledzić wszystkie odpowiedzi do tego wpisu poprzez kanał .

Dodaj komentarz


FORUM - bieżące dyskusje

partner/ka na wesele
Wbrew pozorom to nie takie proste, ludzie nie mają czasu nawet na imprezy... Koleżanka...
krecone wlosy - co jak i czym
Pianka świetnie utrwala takie skręty, no i olejowanie pomaga zachować ich elastyczność...
tworzymy opowiadanie - zabawa
... przystojnym masażystą z ośrodka, w wieku jej syna! Razem spędzali czas na...
Jaki zegarek kupić
Ja kieruję się raczej stylem, żeby do mnie pasował, a nie marką...